ÚVOD

Jednou ze základních podmínek rozvoje země a zvyšování prosperity obyvatel je zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí. Historická zkušenost ukazuje, že státy a občané požívající výhod bezpečného prostředí mají pro svůj rozvoj znatelně lepší podmínky. V současnosti je bezpečnost, vedle zdraví, svobody a uspokojení základních materiálních potřeb, vnímána jako nejdůležitější kvalitativní parametr lidského života. Můžeme tedy oprávněně konstatovat, že bezpečnost, svoboda a prosperita jsou spojenými nádobami. Stát není a nikdy nebude všemohoucí, významnou úlohu při zajištění bezpečnosti musí přijmout také občané.

Od školních let bychom měli děti a mládež připravovat na plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva. Rozšířit výuku o témata, jako jsou další opatření k zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku působením škodlivých sil a jevů, vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a haváriemi, které vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.